w zanat


به نام مهر مهروز
 
 
طرح درس سالانه علوم پایه دوم ابتدایی
ایی
جدول طرح درس سالانه علوم پایه دوم ابتدایی
هدف کلی:  کسب دانش و مهارت و نگرش های ضروری
سال تحصیلی :91-92
کلاس : دوم ابتدایی
درس : علوم
فعالیت ها
هدف های کلی درس
موضوعات و عنوان های دروس
فصل ها
تاریخ
روز
جلسه
هفته ها
ماهها
 
 
 
 
 
یکشنبه
جلسه اول
اول
مهر ماه
 
 
معارفه
 
7/2
سه شنبه
جلسه دوم
·         تصویر عنوانی را مشاهده و درباره ی آن با معلم و هم کلاسی های خود گفتگو کند.
·         برای کسب اطلاعاتی در مورد گیاهان علاقه مند می شود.
·         گل ، میوه و دانه
 
 
اول
6
7/4
پنجشنبه
جلسه سوم
·         با مشاهده تصاویر مراحل تبدیل گل به میوه و ترتیب صحیح چینش و نوع تصاویر را بررسی می کند.
·         با جمع آوری اطلاعات با نقش گل در گیاه آشنا می شود.
·         فعّالیّت
·         فکر کنید
 
 
7
7/7
یکشنبه
جلسه اول
دوم
·         چند میوه را برش می دهد و میوه ها را بر اساس تعداد (یک دانه ای و چند دانه ای ) طبقه بندی می کند.
·         ازطریق مشاهده ، با نقش میوه در گیاه آشنا می شود.
·         فعّالیّت
 
 
8
7/9
سه شنبه
جلسه دوم
·         دانه گیاهان مختلف را طبقه بندی می کند.
·         با مشاهده ی دانه با دانه ها ی یک قسمتی و دو قسمتی آشنا می شود.
·         فعّالیّت
 
 
9
7/11
پنجشنبه
جلسه سوم
·         پوست چند دانه ی خیس خورده را جدا می کند.
·         قسمت های مختلف آن را مشاهده و شکل آن ها را رسم می کند.
·         چند دانه ی لوبیا را در دستمال مرطوب قرار می دهد و مراحل رویش دانه را مشاهده می کند.
·         با جدا کردن قسمت های مختلف یک دانه ، آن را می شناسد.
·         محل رویش دانه را مشاهده می کند.
·         فعّالیّت
·         فعّالیّت
 
 
10
7/14
یکشنبه
جلسه اول
سوم
·         حاصل مشاهدات خود از مراحل رویش یک گیاه را به صورت داستان با رسم شکل به کلاس ارائه می دهد.
·         از طریق مشاهده با نقش دانه در تولید مثل گیاه پی می برد.
·         فعّالیّت
 
 
11
7/16
سه شنبه
جلسه دوم
·         تصویر عنوانی را مشاهده و درباره ی آن با معلّم و هم کلاسی های خود گفت و گو می کند
·         به مطالعه درباره ی محل زندگی جانوران و گیاهان علاقه مند شود.
·         محلّ زندگی جانوارن و گیاهان
 
 
دوم
12
7/18
پنجشنبه
جلسه سوم
·         در مورد جنگل و جانوارن آن اطلاعات جمع آوری می کند و در جدول وارد می کند
·         با جمع آوری اطلاعات با جنگل و جانوران آن آشنا شود.
·         زندگی در جنگل
 
 
13
7/21
یکشنبه
جلسه اول
چهارم
·         در مورد جانوران داخل آب و نوع تغذیه ی آن ها با دوستانش گفت و گو می کند و آن ها را طبقه بندی می کند و در جدول ثبت می کند.
·         با جمع آوری اطلاعات با جانوران آبزی و ویژگی های زندگی در آب آشنا شود.
·         زندگی در آب
 
 
14
7/23
سه شنبه
جلسه دوم
·         در مورد جانوران و گیاهان بیابانی و سازگاری آن ها برای زیستن در چنین محیطی با دوستانش گفت وگو می کند.
·         با جمع آوری اطلاعات با ویژگی هایی از زندگی در بیابان آشنا شود.
·         زندگی در بیابان
 
 
15
7/25
پنجشنبه
جلسه سوم
·         با مشاهده ی محیط زندگی خود و گفت و گو درباره ی جانوران و گیاهان آن ، اطلاعات جمع آوری می کند.
·         با جمع آوری اطلاعات با جانوران اهلی و زندگی در شهر و روستا آشنا شود.
·         زندگی در شهر و روستا
 
 
16
7/28
یکشنبه
جلسه اول
پنجم
 
 
ارزشیابی ماهیانه
 
7/30
سه شنبه
جلسه دوم
 
 
 
 
 
پنجشنبه
جلسه سوم
 
 
 
 
 
یکشنبه
جلسه اول
اول
آبان ماه
 
 
 
 
 
سه شنبه
جلسه دوم
·         درباره ی خطراتی که زندگی انسان و سایر جانداران را تهدید می کند با دوستان و هم کلاسی های خود گفت و گو می کند.
·         در پاکیزه نگه داشتن محیط زندگی خود احساس مسئولیت کند.
·         محیط زندگی خود را پاکیزه نگه داریم
 
 
17
8/2
پنجشنبه
جلسه سوم
·         در مورد محلّ زندگی چند جانور و اطلاعات جمع آوری می کند.
·         دانسته های قبلی خود را در موارد جدید به کار ببرد.
·         فکر کنید
 
 
18
8/5
یکشنبه
جلسه اول
دوم
·         تصویر عنوانی را مشاهده و درباره ی آن با معلم و هم کلاسی های خود گفت وگو می کند.
·         برای مطالعه درباره ی پوشش بدن جانوران علاقه مند شود.
·         پوشش بدن جانوران
 
 
سوم
19
8/7
سه شنبه
جلسه دوم
·         تصاویر صفحات 20 و 21 را مقایسه می کند.
·         درباره ی پوشش بدن این جانوران ، نام آن ها و فایده ی آن برای جانوران با دوستانش گفت و گو می کند.
·         از طریق مشاهده با پوشش های مختلف بدن جانوران و فایده ی آن برای جانوران آشنا شود.
·         مقایسه کنید
 
 
20
8/9
پنجشنبه
جلسه سوم
·         پر های یک پرنده را مشاهده می کند و پر های روی بدن ، بال و دم را مقایسه می کند.
·         با مشاهده ی تصاویر چند جانور ، درباره ی پوشش بدن آن ها با دوستانش گفت و گو می کند.
·         درباره ی تفاوت پوشش قسمت های مختلف بدن پرندگان اطلاعات جمع آوری کند.
·         با پوشش های سخت و محکم جانواران مختلف آشنا شود.
·         فعّالیّت
·         فکر کنید
 
 
21
8/12
یکشنبه
جلسه اول
سوم
·         با مشاهده تصاویر درباره ی فایده ی پوشش برای انسان گفت و گو می کند.
·         تأثیر یک قطعه یخ را روی پوست بدن یک بار بدون پوشش و بار دیگر با پوششی از جنس پنبه ، مقایسه می کند.
·         از طریق جمع آوری اطلاعات با فایده ی پوشش های مختلف برای انسان آشنا شود.
·         به شکل ها نگاه کنید
·         فکر کنید
·         فعّالیّت
 
 
22
8/14
سه شنبه
جلسه دوم
·         تصویر عنوانی را مشاهده و درباره ی آن با معلم و هم کلاسی های خود گفت و گو می کند.
·         برای مطالعه درباره ی مواد علاقه مند شود.
·         مادّه چیست ؟ (1)
 
 
چهارم
23
8/16
پنجشنبه
جلسه سوم
·         یک ماده ی جامد و مایع را مشاهده می کند و سعی می کند شکل آن ها را رسم کند.
·         از طریق مشاهده ، نتیجه گیری کند که چیز هایی مثل آب و شیر شکل معینی ندارند.
·         فعّالیّت
 
 
24
8/19
یکشنبه
جلسه اول
چهارم
·         با مشاهده ی محیط اطراف خود ، چند جسم جامد را نام می برد.
·         با جمع آوری اطلاعات به مفهوم جامد پی ببرد و مثال بزند.
·         جامد چیست ؟
 
 
25
8/21
سه شنبه
جلسه دوم
·         با مشاهده ی اطراف خود چند مایع نام ببرد.
·         با جمع آوری اطلاعات به مفهوم مایع پی می ببرد و مثال بزند.
·         مایع چیست ؟
 
 
26
8/23
پنجشنبه
جلسه سوم
·         با مشاهده محیط اطراف خود مواد مختلف را نام برده و آن ها را طبقه بندی می کند.
·         با جمع آوری اطلاعات به مفهوم ماده پی ببرد و مثال بزند.
·         مادّه چیست ؟
·         مشاهده کنید
 
 
27
8/26
یکشنبه
جلسه اول
پنجم
·         با انجام آزمایش ، وجود هوا را حس می کند.
·         با مشاهده ی سه ماده در حالت های مختلف ، حالت هر ماده را مشخص می کند
·         با جمع آوری اطلاعات به مفهوم گاز پی ببرد و مثال بزند.
·         گاز چیست ؟
 
 
28
8/28
سه شنبه
جلسه دوم
 
 
ارزشیابی ماهیانه
 
8/30
پنجشنبه
جلسه سوم
 
 
 
 
 
یکشنبه
جلسه اول
اول
آذر ماه
 
 
 
 
 
سه شنبه
جلسه دوم
 
 
 
 
 
پنجشنبه
جلسه سوم
·         شکل یک ماده ی جامد ، مایع و گاز را در دو ظرف مختلف مقایسه می کند و نتیجه را بیان می کند.
·         حالت های مختلف مواد را از نظر شکل مقایسه کند.
·         فعّالیّت
 
 
29
9/3
یکشنبه
جلسه اول
دوم
·         تصاویر را مشاهده و در باره ی تغییر حالت آن با همی کلاسی های خود گفت و گو می کند.
·         برای تبدیل آب به حالت جامد و مایع آزمایشی را طراحی می کند.
·         مهارت مشاهده و نتیجه گیری در دانش آموزان تقویت شود و در انجام کار گروهی توانا شود.
·         آموزخته های خود را در موقعیت جدید به کار برد.
·         فکر کنید
 
 
30
9/5
سه شنبه
جلسه دوم
·         تصویر عنوانی را مشاهد و درباره ی آن با معلم و هم کلاسی های خود گفت و گو می کند.
·         برای مطالعه درباره ی مواد علاقه مند شود.
·         مادّه چیست ؟ (2)
 
 
پنجم
31
9/7
پنجشنبه
جلسه سوم
·         سطح آب درون یک لیوان را قبل و بعد از فرو بردن یک ماده ف مقایسه و نتیجه گیری می کند.
·         از طریق مشاهده در مهارت نتیجه گیری  توانا شود.
·         فعّالیّت
 
 
32
9/10
یکشنبه
جلسه اول
سوم
·         با مشاهده چند جمس با تصویر آن ها ، حجم آن ها را با یکدیگر مقایسه می کند.
·         با مشاهده ی تصویر مناسب داستانی در رابطه با مفهوم حجم می سازد.
·         با جمع آوری اطلاعات اجسام را از نظر حجم مقایسه کند.
·         حجم
 
 
33
9/12
سه شنبه
جلسه دوم
·         حجم چند جسم را دو به دو یا با هم مقایسه می کند.
·         یافته های خود را در موارد جدید به کار ببرد.
·         مقایسه کنید
 
 
34
9/14
پنجشنبه
جلسه سوم
·         برای مقایسه حجم دو یا جند ماده آزمایش ، طراحی می کند.
·         نتیجه مقایسه حجم دو جسم را در یک جمله بیان می کند.
·         در مهارت طراحی توانا شود
·         مفاهیم را در قالب جملات کامل بیان کند
·         فکر کنید
·         مقایسه کنید
 
 
35
9/17
یکشنبه
جلسه اول
چهارم
 
 
عید سعید قربان
 
9/19
سه شنبه
جلسه دوم
·         با دو مقدار نامساوی خمیر ، دو کاسه می سازد و آن ها را با هم مقایسه می کند.
-
·         فعّالیّت
36
9/21
پنجشنبه
جلسه سوم
·         مقدار ماده ی تشکیل دهنده ی دو جسم را با یکدیگر مقایسه می کند.
·         اجسام را از نظر جرم مقایسه کند
·         جرم
 
 
37
9/24
یکشنبه
جلسه اول
پنجم
·         جرم دو ماده را بدون استفاده از ترازو و سپسی با استفاده از آن مقاسیه می کند.
·         نتیجه گیری را در یک جمله ی کامل می نویسد.
·         ترازو را برای مقایسه جرم چیز به کار ببرید
·         مفاهیم آموخته شده را در یک جمله ی کامل بنویسید.
·         مقایسه کنید
 
 
38
9/26
سه شنبه
جلسه دوم
 
 
ارزشیابی ماهیانه
 
9/28
پنجشنبه
جلسه سوم
·         با مشاهده ی تصویر ، مشکل را شناسایی و راه حل های مختلف ارایه می دهد.
·         مسأله را تشخیص دهد و برای حل مسألیه راه حل های مختلف ارائه دهد.
·         داستان موش و گردو
 
 
39
10/1
یکشنبه
جلسه اول
اول
دی ماه
·         جرم و حجم دو مقدار نامساوی پنبه را با هم مقایسه می کند.
·         با مقایسه اجسام با جرم و حجم های متفاوت نتیجه بگیرد که هر چیزی که حجم بیشتری دارد لزوما جرم بیشتری ندارد.
·         فعّالیّت
·         فکر کنید
 
 
40
10/3
سه شنبه
جلسه دوم
·         تصویر عنوانی را مشاهده و درباره ی آن با معلم و هم کلاسی  های خود گفت و گو می کند.
·         به مطالعه درباره نیرو علاقه مند شود.
·         نیرو
 
 
ششم
41
10/5
پنجشنبه
جلسه سوم
·         در مسابقه طناب کشی شرکت می کند
·         در مورد علت برنده شدن یک گروه گفت و گو می کند.
·         برای درک مفهوم نیرو آمادگی پیدا می کند.
·         فعّالیّت
 
 
42
10/8
یکشنبه
جلسه اول
دوم
·         اجسام مختلف را به صورت کشیدن یا هل دادن حرکت می دهد و مشاهده می کند.
·         کار های روزمره را مشاهده می کند و نیروها را به دو گروه کلی (کشیدن و هل دادن) طبقه بندی می کند.
·         تصاویر را مشاهده می کند و جهت نیرو را در هر شکل تعیین می کند.
·         نیرو را با دو دسته هل دادن و کشیدن طبقه بندی کند.
·         از طریق مشاهده به مفهوم نیرو پی ببرد
·         به درستی برقراری ارتباط و نتیجه گیری می کند.
·         چگونه می توان چیز ها را به حرکت در آورد؟
 
 
43 تا 45
10/10
سه شنبه
جلسه دوم
·         چیزها را رها می کند و سقوط آن ها را مشاهده می کند.
·         از طریق مشاهده به نیروی کشش زمین پی ببرد.
·         کشش زمین
·         فکر کنید
 
 
46
10/12
پنجشنبه
جلسه سوم
·         با مشاهده تصاویر کتاب به مقایسه نیرو ها ، می پردازند.
·         نیروی لازم برای بلند کردن اجسام با جرم های مختلف را مقایسه کند.
·         مقایسه کنید
·         فکر کنید
 
 
47
10/15
یکشنبه
جلسه اول
سوم
 
 
تاسوعای حسینی
 
10/17
سه شنبه
جلسه دوم
·         اجسام مختلف را به فنر وصل می کنند و طول فنر را اندازه می گیرند.
·         طول فنر را در حالت های مختلف مقایسه می کند.
·         با انجام فعالیت هایی نتیجه گیری کند که زمین اجسام سنگین را با نیروی بیش تری به طرف خود می کشد.
·         فعّالیّت
 
 
48
10/19
پنجشنبه
جلسه سوم
·         تصویر عنوانی را مشاهد و درباره ی آن با معلم و هم کلاسی های خود گفت و گو می کند.
·         به مطالعه در مورد نور علاقه مند شود.
·         نور
 
 
هفتم
49
10/22
یکشنبه
جلسه اول
چهارم
·         یک وسیله می سازد و به کمک آن تأثیر وجود نور را در دیدن اجسام بررسی می کند.
·         از طریق مشاهده به نقش نور در دیدن اجسام پی ببرد.
·         در مهارت کاربرد وسایل و استفاده از ابزار توانا شود.
·         فعّالیّت
 
 
50
10/24
سه شنبه
جلسه دوم
·         محیط اطراف خود را مشاهده می کند و چشمه های نور را شناسایی می کند.
·         شکل یک چشمه نور را می کشد.
·         با جمع آوری اطلاعات با چشمه های نور آشنا می شود.
·         چشمه ی نور چیست
·         نقّاشی کنید
 
 
51
10/26
پنجشنبه
جلسه سوم
 
 
ارزشیابی ماهیانه
 
10/29
یکشنبه
جلسه اول
پنجم
 
 
 
 
 
سه شنبه
جلسه دوم
 
 
 
 
 
پنجشنبه
جلسه سوم
 
 
 
 
 
یکشنبه
جلسه اول
اول
بهمن ماه
·         تصاویر را مشاهده و درباره آن با دوستانش گفتگو می کند.
·         با جمع آوری اطلاعات با موارد استفاده از چشمه های نور در زندگی آشنا شود.
·         از نور چه استفاده هایی می کنیم؟
·         فکر کنید
 
 
52
11/1
سه شنبه
جلسه دوم
 
 
امتحان نوبت اول
 
11/3
پنجشنبه
جلسه سوم
 
 
امتحان نوبت اول
 
11/6
یکشنبه
جلسه اول
دوم
 
 
امتحان نوبت اول
 
11/8
سه شنبه
جلسه دوم
·         سایه اجسام مختلف را تشکیل می دهد و آن را مقایسه می کند.
·         از طریق مشاهده به مفهوم سایه پی می برد.
·         سایه چگونه درست می شود؟
 
 
53
11/10
پنجشنبه
جلسه سوم
·         سایه یک جسم را در اندازه و جهت های مختلف درست می کند. (با چراغ قوّه)
·         سایه یک میله را در ساعات مختلف روز مشاهده می کند و هر بار تصویر سایه را می کشد و مقایسه می کند.
·         اندازه سایه ها را به جهت تابش نور ارتباط می دهد.
·         فعّالیّت
·         فکر کنید
·         فعّالیّت
 
 
54
11/13
یکشنبه
جلسه اول
سوم
·         تصویر عنوانی را مشاهده و درباره ی آن با معلم و همکلاسی های خود گفت و گو می کند.
·         به مطالعه در باره ی صدا علاقه مند می شود.
·         صدا
 
 
هشتم
55
11/15
سه شنبه
جلسه دوم
·         یک خط کش را روی میز قرار می دهد و با تغییر میزان کشیدن و رها کردن آن صداهای مختلفی تولید می کند.
·         لرزش اجسام را هنگام تولید صدا مشاهده می کند.
·         فعّالیّت
 
 
56
11/17
پنجشنبه
جلسه سوم
·         صداهای هشدار دهنده و آزار دهنده را شناسایی می کند.
·         صداهای مختلف را مشاهد کند.
·         با آلودگی صوتی آشنا شود.
·         صدا در اطراف ما
 
 
57
11/20
یکشنبه
جلسه اول
چهارم
 
·         پیروزی انقلاب اسلامی ایران
·          
 
 
11/22
سه شنبه
جلسه دوم
·         با ارتعاش در آوردن کش و ضربه زدن به طبل صدا تولید می کند.
·         لرزش اجسام را در هنگام تولید صدا مشاهده کند.
·         صدا چگونه تولید می شود؟
·         فعّالیّت
 
 
58
11/24
پنجشنبه
جلسه سوم
·         با تغییر طول کش صدای بم و زیر (کلفت و نازک ) تولید می کند.
·         صدای نازک و کلفت را شناسایی کند
·         آزمایش کنید
·         آزمایش کنید
 
 
59
11/27
یکشنبه
جلسه اول
پنجم
 
 
ارزشیابی ماهیانه
 
11/29
سه شنبه
جلسه دوم
 
 
 
 
 
پنجشنبه
جلسه سوم
 
 
 
 
 
یکشنبه
جلسه اول
اول
اسفند ماه
 
 
 
 
 
سه شنبه
جلسه دوم
·         با تغییر مقدار آب درون یک لیوان و ضربه زدن به آن ، صداهای گوناگون تولید می کند.
·         تفاوت صدا ها را از نظر نازک و کلفت بودن تشخیص دهد.
·         فعّالیّت
 
 
60
12/1
پنجشنبه
جلسه سوم
·         یک تلفن ساده می سازد.
·         در کاربرد ابزار مهارت پیدا کند.
·         به مفهوم انتقال صدا پی ببرد.
·         فعّالیّت
 
 
61
12/4
یکشنبه
جلسه اول
دوم
 
رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)
 
 
12/6
سه شنبه
جلسه دوم
 
شهادت حضرت امام رضا (ع)
 
 
12/8
پنجشنبه
جلسه سوم
·         یک وسیله ی تولید صدا بسازد که می تواند صداهای نازک و کلفت تولید کند.
·         در کاربرد ابزار مهارت پیدا کند.
·         فکر کنید
·         بسازید
·         فکر کنید
 
 
62
12/11
یکشنبه
جلسه اول
سوم
·         تصویر عنوانی را مشاهد و درباره ی آن با معلم و هم کلاسی های خود گفت و گو می کند.
·         به مطالعه درباره ی هوا علاقه مند شود.
·         هوا
 
 
نهم
63
12/13
سه شنبه
جلسه دوم
·         کیسه ی نایلون را از هوا پر می کند ، یا با یک بادبزن خود را باد می زند.
·         از طریق مشاهده به وجود هوا پی ببرد.
·         هوا در همه جا هست
 
 
64
12/15
پنجشنبه
جلسه سوم
·         مدلی از یک چتر نجات را می سازد و آن را از یک جای بلند رها می کند.
·         برای این که چتر بیش تر در هوا بماند راه حل می دهد.
·         در ساخت ابزار مهارت پیدا می کند.
·         برای حل یک مسأله راه حل ارایه کند.
·         چتر نجات بسازید
·         فعّالیّت
 
 
65
12/18
یکشنبه
جلسه اول
چهارم
·         تصاویر این صفحه را مشاهده و درباره ی آن ها با دوستانش گفت و گو می کند.
·         با جمع آوری اطلاعات ؛ به اهمیت هوا برای موجودات زنده پی ببرد.
·         هوا برای همه جان داران لازم است.
 
 
66
12/20
سه شنبه
جلسه دوم
·         تصاویر این صفحه را مشاهد و درباره ی آن ها با دوستانش گفت و گو می کند.
·         با کاربردهای هوا آشنا شود.
·         برا انجام دادن کارها ، هوا لازم است و فکر کنید
 
 
67
12/22
پنجشنبه
جلسه سوم
·         یک لیوان را وارونه روی شمع قرار می دهد و مشاهدات خود را بیان می کند.
·         با باد کردن یک بادکنک ، کتاب را بلند می کند و مشاهدات خود را بیان می کند.
·         با جمع آوری اطلاعات با نمونه هایی از کارهای هوا آشنا می شود.
·         در مهارت مشاهده و برقراری ارتباط توانا شود.
·         فکر کنید
·         فعّالیّت
 
 
68
12/24
یکشنبه
جلسه اول
پنجم
 
 
ارزشیابی ماهیانه
 
12/26
سه شنبه
جلسه دوم
 
روز  ملی شدن صنعت نفت ایران
 
 
12/29
پنجشنبه
جلسه سوم
 
 
عید نوروز
 
1/2
یکشنبه
جلسه اول
اول
فروردین ماه
 
 
عید نوروز
 
1/4
سه شنبه
جلسه دوم
 
 
عید نوروز
 
1/6
پنجشنبه
جلسه سوم
 
 
عید نوروز
 
1/9
یکشنبه
جلسه اول
دوم
 
 
عید نوروز
 
1/11
سه شنبه
جلسه دوم
 
 
عید نوروز
 
1/13
پنجشنبه
جلسه سوم
·         با مشاهده تصاویر درباره ی علل آلودگی هوا و ضرر های آن و راه های مبارزه با آن گفت و گو می کند.
·         در مورد آلوده نکردن هوا احساس مسئولیت کند و به دیگران هشدار دهد.
·         هوا باید تمیز بماند
·         فکرکنید
 
 
69
1/16
یکشنبه
جلسه اول
سوم
·         تصویر عنوانی را مشاهده  و درباره ی آن با معلم و هم کلاسی های خود گفت و گو می کند.
·         به مطالعه ی تغییرات هوا علاقمند شود.
·         هوا تغییر می کند
 
 
دهم
70
1/18
سه شنبه
جلسه دوم
·         با کمک  دماسنج هوا را در هنگام صبح و هنگام ظهر در سایه و آفتاب اندازه می گیرد و درجدول یادداشت می کند.
·         بتواند از دماسنج استفاده کند.
·         فعّالیّت
 
 
71
1/20
پنجشنبه
جلسه سوم
·         دو تصویر را مقایسه می کند و محل خورشید را رسم می کند.
·         دانش آموز  تصویر را مشاهده و درباره ی آن با دوستانش گفت و گو می کند.
·         یافته ها را به طور منطقی بکار ببرد.
·         پی ببرد که دمای هوا با جهت خورشید ارتباط دارد.
·         از طریق مشاهده به مفهوم جابه جایی هوا و تولید باد پی ببرد.
·         فکر کنید
 
 
72
1/23
یکشنبه
جلسه اول
چهارم
·         مدلی از یک بادنما می سازد و جهت باد را تعیین می کند.
·         از کارهایی که انجام داده ، یادداشت بر می دارد.
·         برای شناسایی جهت وزش باد راه هایی ارایه می کند.
·         مدل بادنما را بسازد.
·         در کاربرد ابزار و برقراری ارتباط مهارت کسب کند .
·         برای حل مسأله راه حل ارایه دهد.
·         فعّالیّت
 
 
73
1/25
سه شنبه
جلسه دوم
·         در مورد استفاده های باد و خسارت های ناشی از طوفان گفتگو و تبادل نظر می کند.
·         به استفاده های باد و خسارت های طوفان پی ببرد.
·         فکر کنید
 
 
74
1/27
پنجشنبه
جلسه سوم
 
 
ارزشیابی ماهیانه
 
1/30
یکشنبه
جلسه اول
پنجم
 
 
 
 
 
سه شنبه
جلسه دوم
 
 
 
 
 
پنجشنبه
جلسه سوم
 
 
 
 
 
یکشنبه
جلسه اول
اول
اردیبهشت ماه
·         تصویر عنوانی را مشاهده و درباره ی آن با معلم و هم کلاسی  های خود گفت و گو می کند.
·         به مطالعه در باره تغییرات روی زمین علاقمند شود.
·         زمین تغییر می کند
 
 
یازدهم
75
2/1
سه شنبه
جلسه دوم
·         دو تصویر را مقایسه و درباره آن با دوستانش گفت و گو می کند.
·         با جمع آوری اطلاعات به نقش آب در تغییرات سطح زمین پی ببرد.
·         آب زمین را تغییر می دهد
·         فکر کنید
 
 
76
2/3
پنجشنبه
جلسه سوم
·         با انجام آزمایشی ، اثر شیب و سستی خاک را در فرسایش خاک مشاهده و نتیجه گیری می کند.
·         یافته ها را به طور منطقی به کار ببرد و به درستی نتیجه گیری کند.
·         آب ، خاک را می شوید
·         فعّالیّت
·         فکر کنید
 
 
77
2/6
یکشنبه
جلسه اول
دوم
·         تصویر را مشاهده و در مورد آن با دوستانش گفت وگو می کند.
·         با جمع آوری اطلاعات ، پی ببرد که باد هم مثل آب ، روی زمین را تغییر می دهد.
·         باد زمین را تغییر می دهد
 
 
78
2/8
سه شنبه
جلسه دوم
·         تصاویر را مشاهده و مقایسه می کند و در مورد آن ها با دوستانش گفت و گو کند.
·         با مشاهده ، نقش گیاه در جلوگیری از فرسایش خاک پی ببرند.
·         نسبت به حافظت از خاک علاقه نشان دهد.
·         فکر کنید
 
 
79
2/10
پنجشنبه
جلسه سوم
·         تصویر عنوانی را  مشاهده و درباره ی آن با معلم و هم کلاسی های خود گفت و گو می کند.
·         به مطالعه در مورد رشد بدن علاقه مند شود.
·         رشد بدن
 
 
دوازدهم
80
2/13
یکشنبه
جلسه اول
سوم
·         تصاویر را مشاهده و درباره آن با معلم و هم کلاسی   های خود گفت و گو می کند.
·         با جمع آوری اطلاعات به مفهوم رشد بدن پی ببرد.
·         بدن شما رشد می کند
 
 
81
2/15
سه شنبه
جلسه دوم
·         قد یکدیگر را اندازه می گیرند.
·         عددها را در جدول وارد و مقایسه می کند.
·         در مهارت اندازه گیری توانا شود.
·         اندازه گیری کنید
 
 
82
2/17
پنجشنبه
جلسه سوم
·         تصاویر را مشاهده و درباره ی آن با دوستانش گفت و گو می کند.
·         با جمع آوری اطلاعات به ضرورت غذا برای رشد پی ببرد.
·         برای اینکه خوب رشد کنید به چیه چیز هایی نیاز دارید؟
·         1) غذا
 
 
83
2/20
یکشنبه
جلسه اول
چهارم
·         تصاویر را مشاهده و درباره ی آن ها با دوستانش گفت وگو می کند.
·         با جمع آوری اطلاعات به ضرورت ورزش و استراحت برای رشد پی ببرد.
·         2) ورزش و استراحت
 
 
84
2/22
سه شنبه
جلسه دوم
·         تصاویر را مشاهده و درباره ی آن با دوستانش گفت و گو می کند.
·         با جمع آوری اطلاعات به ضرورت پاکیزه گی و  سلامتی برای رشد پی ببرد.
·         3) پاکیزگی و سلامتی
 
 
85
2/24
پنجشنبه
جلسه سوم
 
مرور درس ها و رفع اشکال
 
 
2/27
یکشنبه
جلسه اول
پنجم
 
مرور درس ها و رفع اشکال
 
 
2/29
سه شنبه
جلسه دوم
 
·          
ارزشیابی ماهیانه
 
2/30
پنجشنبه
جلسه سوم
 
 
محمدعلی محمدیان                     مهرماه  1391 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
نوشته شده توسط َAli در ساعت 13:41 | لینک  |